กลับหน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน กระดานสนทนา ติดต่อสอบถาม ประวัติผู้จัดทำ
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4
 
 
 
กลับหน้าหลัก  


ผู้จัดทำ 
ชื่อ - สกุล
:
 
นายอิศรา  ภาประเวช
วันเกิด
:
 
 3 กรกฎาคม 2527
สถานที่เกิด
:
 
อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
:
 
บ้านเลขที่ 507  หมู่ 2  ถนนมิตรภาพ  ตำบลโนนสูง  
อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41330
อาชีพ
:
 
รับราชการครู ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
:
 
โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์   ตำบลท่าลี่  
อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  41000  โทรศัพท์ 042-135244
 
ประวัติการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
พ.ศ. 2540
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ระดับมัธมศึกษา
พ.ศ. 2545
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระดับปริญญาโท
พ.ศ. 2555
การบริหารการศึกษา (ค.ม.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ :

       
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


กิจกรรมการเรียนการสอน :


 
 
 


เข้าสู่บทเรียน  
 
 
 
 
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ออกแบบและพัฒนาโดย : นายอิศรา ภาประเวช  ครูชำนาญการ  โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
แนะนำแสดงผลที่ : 1366 x 768 pixels  ด้วย  Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer