กลับหน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน กระดานสนทนา ติดต่อสอบถาม ประวัติผู้จัดทำ
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4
 
 
 
กลับหน้าหลัก  


คำแนะนำการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 4  เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
              1. บทเรียนบนเครือข่าย  ใช้เพื่อการศึกษา

              2. การเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนด จึงจะประสบความสำเร็จ


              3. ขั้นตอนการเรียน
                            3.1  อ่านคำแนะนำ  และคู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่ายให้เข้าใจ   ก่อนทำการเรียนในบทเรียน  รวมทั้งศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  คำอธิบายรายวิชา การวัดประเมินผล  จุดประสงค์การเรียนรู้
                            3.2  คลิกเลือกบทเรียน และเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการเรียน
                            3.3  คลิกแบบทดสอบก่อนเรียน  เพี่อทำการทดสอบความรู้เดิมก่อนเรียนแต่ละเรื่องที่จะเข้าไปเรียนในบทเรียนบนเครือข่าย  ระบบจะตรวจคำตอบและบันทึกคะแนนให้โดยอัตโนมัต
                            3.4  คลิกเริ่มเรียน  และศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนบนเครือข่ายไปตามลำดับ  และทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
                            3.5  ทำแบบทดสอบหลังเรียน  หลังจากศึกษาเนื้อหาในเรื่องที่เรียนผ่านมาแล้ว  ระบบจะตรวจสอบคำตอบและบันทึกคะแนนให้โดยอัตโนมัติ  พร้อมทั้งรายงานผลการทำแบบทดสอบ  และเปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลังเรียน 

              4. การทำแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละเนื้อหา  เป็นการวัดระดับความรู้เดิมที่มีอยู่  ดังนั้นถ้านักเรียนทำแบบทดสอบไม่ได้ก็ ไม่เป็นไร

              5.  เมื่อต้องการติดต่อกับครูผู้สอน  และต้องการสอบถามต่าง ๆ  คลิกที่ ติดต่อ ครูผู้สอน  หรือสอบถามผ่านกระดานสนทนา

              6  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่ครูเตรียมไว้ให้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  หรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  (Google Search)


เข้าสู่บทเรียน  
 
 
 
 
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ออกแบบและพัฒนาโดย : นายอิศรา ภาประเวช  ครูชำนาญการ  โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์  สำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
แนะนำแสดงผลที่ : 1366 x 768 pixels  ด้วย  Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer