กลับหน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน กระดานสนทนา ติดต่อสอบถาม ประวัติผู้จัดทำ
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4

 

 
การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

       การจัดการเรียนผ่านระบบเครือข่ายมีลักษณะการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ
ที่คุ้นเคยซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมในชั้นเรียนส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่เน้นให้ผู้สอนเป็นผู้ป้อนความรู้ให้แก่ผู้เรียน
ทำให้ผู้เรียนไม่ใฝ่ที่จะหาความรู้ เพิ่มเติมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย


        ผู้พัฒนาจึงมีแนวทางการจัดการเรียนนการสอนที่หลากหลาย ยืดหยุ่น เข้าถึงได้ทุกที่และตรงตามความสนใจของผู้เรียน
โดยในเนื้อหาการเรียนผ่านระบบเครือข่ายนั้น  ประกอบไปด้วยการสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยโปรแกรม
 Adobe Dreamweaver CS6 การแต่งเติมเว็บเพจด้วยกราฟิก การเชื่อมโยง การใส่ตารางบนเว็บเพจและการศึกษาเพิ่มเติม
จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆในการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถนำเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ 
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน สื่อสาร ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึก
รับผิดชอบถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ออกแบบและพัฒนาโดย : นายอิศรา ภาประเวช  ครูชำนาญการ  โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
แนะนำแสดงผลที่ : 1366 x 768 pixels  ด้วย  Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer